Skrundas novada pašvaldība organizē nekustamā īpašuma izsoli

Skrundas novada pašvaldība organizē nekustamā īpašuma - zemes un mežaudzes “Mālkalni”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, izsoli.

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 30.07.2020. domes lēmumu (prot. 11, 2. §), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli - zeme un mežaudze “Mālkalni”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs: 6229 013 0050. Nosacītā cena EUR 47200,00 (četrdesmit septiņi tūkstoši divi simti eiro). Izsoles laiks 08.09.2020. plkst. 10.00.

Izsoles vieta - Skrundā, Raiņa ielā 11.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 07.09.2020. plkst.16.00.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles NOTEIKUMI

Zemes robežu plāns