Nīkrāces pamatskolas jauniešu biedrība “BITES”

Nosaukums:

Nīkrāces pamatskolas jauniešu biedrība “BITES”

Reģistrācijas numurs: 40008239786
Reģistrācijas datums: 20.05.2015.
Juridiskā adrese: Skrundas novads, Nīkrāces pagasts, Dzelda, Dārza iela 3, LV-3320
Faktiskā adrese: Skrundas novads, Nīkrāces pagasts, Dzelda, Dārza iela 3, LV-3320
Tālrunis: 26392700, 63354558
E-pasta adrese: nikrace.skola@inbox.lvsvetlanarudzite@inbox.lv
Vadītājs: Anita Sebeža
Kontaktpersona: Svetlana Rudzīte / Anita Sebeža
Līdzdalība organizāciju apvienībās: Kurzemes NVO atbalsta centrs
Darbības joma: Pasākumu organizēšana, skolas vides sakārtošana, jauniešu un pedagogu izglītošana, nometņu organizēšana.
Organizācijas darbības mērķi: Mērķis:
Veicināt un attīstīt jauniešu radošu pasaules domāšanu un dzīves uztveri, kas savukārt uzlabotu dzīves kvalitāti. 

Uzdevumi:
  • Pilnveidot un attīstīt mācību, audzināšanas, sporta darba un skolas kā izglītību veicinošas vides apstākļus.
  • Organizēt un piedāvāt iespēju iesaistīties dažādu aktivitāšu organizēšanā gan jauniešiem, gan pieaugušajiem, motivēt līdzdarboties un realizēt dažādas idejas.
  • Organizēt, atbalstīt un piedalīties dažādos pagasta, novada vai reģiona sporta, kultūras un aktīvas atpūtas pasākumos, tai skaitā dažādās kultūras aktivitātēs, nometnēs, diskusiju klubos un semināros, projektos un citās aktivitātēs.
  • Pilnveidot un attīstīt jauniešos prasmi pieņemt lēmumus un būt atbildīgiem par lēmumu izpildi.
  • Organizēt labdarības pasākumus un piedalīties citu organizētajos rīkotajos labdarības pasākumos.
  • Sadarboties un dalīties pieredzē ar citām organizācijām, lai paaugstinātu un pilnveidotu savas organizācijas kapacitāti.
  • Popularizēt veselīga dzīves veida un ekovides nozīmīgumu Nīkrāces pagastā un Skrundas novadā.
  • Iesaistīties projektu konkursos, lai uzlabotu biedrības materiāli tehnisko bāzi.
  • Veicināt starptautiskās pieredzes apmaiņu un pozitīvas prakses pārņemšanu.
  • Informēt vietējos, Skrundas novada un apkārtējo novadu saziņas līdzekļus par Biedrības rīkotajām aktivitātēm.
Mērķauditorija Tiešā: Nīkrāces pamatskolas jaunieši un darbinieki
Netiešā: Nīkrāces pagasta un Skrundas novada iedzīvotāji