Iedzīvotāji aicināti piedalīties jaunveidojamā Kuldīgas novada attīstības izstrādē

Iedzīvotāji aicināti piedalīties jaunveidojamā Kuldīgas novada attīstības izstrādē

Aicinām iesaistīties jaunveidojamā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē! Pēc administratīvi teritoriālās reformas š.g. 1. jūlijā tiks izveidota jauna administratīvā teritorija – Kuldīgas novads, kurā apvienosies pašreizējie Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadi. 

Kuldīgas novada pašvaldība sadarbībā ar Skrundas un Alsungas novadu pašvaldībām ir uzsākusi jaunizveidojamā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046. gadam (turpmāk – “Stratēģija” un attīstības programmas 2022.-2028. gadam (turpmāk – “Programma”) izstrādes uzsākšanu atbilstoši domju lēmumiem par plānošanas dokumentu izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu apstiprināšanu (skat. https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19245; https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19248).

Atbilstoši iepirkuma rezultātiem š.g. 19. maijā Kuldīgas novada pašvaldība noslēdza līgumu ar Personu apvienību, kas sastāv no SIA “Konsorts” un SIA “AC konsultācijas” par Stratēģijas un Programmas izstrādi. Šajos dokumentos tiks noteikti jaunveidojamā novada stratēģiskie mērķi, ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības prioritātes, plānotās darbības un veicamie uzdevumi, kā arī investīciju projekti turpmākiem trim gadiem.

Ikviens Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu iedzīvotājs, kā arī citi interesenti ir aicināti piedalīties minēto attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, piedaloties tematisko darba grupu diskusijās, aizpildot aptaujas anketu un sniedzot priekšlikumus. Aicinām visus interesentus iesaistīties šādu tematisko darba grupu diskusijās, kas norisināsies Zoom tiešsaistes platformā:
  • Izglītība, sports (norises laiks: 9. jūnijs plkst. 10.00 - 12.30);
  • Sociālā aizsardzība un veselības aprūpe (norises laiks: 11. jūnijs plkst. 10.00 - 12.30);
  • Sociālekonomiskā situācija un ekonomika (norises laiks: 18. jūnijs plkst. 10.00 - 12.30);
  • Infrastruktūra (norises laiks: 29. jūnijs plkst. 14.00 - 16.30);
  • Pārvaldība un drošība (norises laiks: 30. jūnijs plkst. 10.00 - 12.30);
  • Vide (norises laiks: 2. jūlijs plkst. 11.00 - 13.30).

Pieteikties iespējams šeit: https://ej.uz/tematiskas_darba_grupas

Lūdzam sekot turpmākai informācijai par iespējām iesaistīties apvienotā novada nākotnes lemšanā:

https://www.kuldiga.lv/pasvaldiba/sabiedribas-lidzdaliba  https://www.facebook.com/kuldigalv

http://www.skrunda.lv/lv/

https://www.facebook.com/Skrundasnovads

https://alsunga.lv/lv/Sabiedribas_lidzdaliba https://www.facebook.com/alsungasdome .

Kontaktinformācija saziņai: Kuldīgas novada PI “Kuldīgas attīstības aģentūra” vadītājas vietnieks Kaspars Rasa (tālrunis: 63322235; 27840580; e-pasts: kaspars.rasa@kuldiga.lv).