Iespēja Skrundā iegūt kvalifikāciju "Aprūpētājs"

Iespēja Skrundā iegūt kvalifikāciju Rīgas 1. medicīnas koledža aicina pieteikties mācībām speciālista kvalifikācijas “Aprūpētājs” iegūšanai Skrundā. Mācības ilgs aptuveni gadu, un to beidzējiem tiks piešķirts otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis. Mācību laikā tiks maksāta stipendija.   Apmācības ir paredzētas no 1. septembra līdz 25. jūnijam. Teorija tiks apgūta līdz martam, tad sekos 15 nedēļu prakse un 2 nedēļu brīvlaiks. Mācību laikā vismaz 5 reizes būs jādodas uz koledžu Rīgā, lai nokārtotu kvalifikācijas eksāmenu, semestra eksāmenus, valsts eksāmenu utt. Iesniedzamie dokumenti, lai uzsāktu mācības: 1. Pieteikums. 2. Pases kopija. 3. 4 fotogrāfijas (3x4 cm). 4. Veselības izziņa no ģimenes ārsta (par to, ka atļauts mācīties izvēlētajā profesijā). 5. Ja mainīts uzvārds un tas atšķiras atestātā un pasē, tad jāpievieno laulības apliecības kopija vai cits dokuments, kas apliecina uzvārda maiņu. 6. Sekmju izraksts – obligāts! (9. vai 12. klase). Ja atestāts vai apliecība par iepriekš iegūto izglītību ir nozaudēta, arhīvā var izņemt izziņu par skolas beigšanu. Izziņai jābūt kopā ar sekmju izrakstu, jo uzņemšana mācībām notiek konkursa kārtībā, vadoties pēc vidējās atzīmes, kura iegūta beidzot vidusskolu vai pamatskolu. Tiks pieņemti tikai vidusskolas un/vai pamatskolas atestāti/apliecības (augstskolas diploms neder)!!! Mācību grupas vēlamais dalībnieku skaits ir 30 cilvēku – ja nepieteiksies pietiekami daudz interesentu, mācības nenotiks. Lai saņemtu papildu informāciju par iesniedzamo dokumentu sagatavošanu un mācībām, aicinām sazināties ar biedrības Latvijas Samariešu apvienība, Samariešu atbalsts mājās, Kurzemes nodaļas vadītāju Lolitu Grīnvaldi (tālr. 25691384, e-pasta adrese: kurzeme@samariesi.lv). KVALIFIKĀCIJAS UN MĀCĪBU PROGRAMMAS APRAKSTS Informāciju sagatavojis: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists