Nekustamā īpašuma "Mežaine" nomas tiesību izsole

Skrundas novada pašvaldība, pamatojoties uz 25.06.2015. domes lēmumu (prot. 11, 6.§), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs: 6278 003 0089, rakstisku nomas tiesību izsoli.    Nosacītā (sākuma) nomas maksa mēnesī sastāda 115.83 EUR (viens simts piecpadsmit euro, astoņdesmit trīs centi) + PVN. Izsoles laiks 12.08.2015. plkst. 10.00. Izsoles vieta - Skrundā, Raiņa ielā 11. Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 11.08.2015. plkst. 16.00. Izsoles veids - rakstiska izsole ar nenoteiktu augšupejošu soli. IZSOLES NOLIKUMS UN PIELIKUMI