No 15. līdz 20. jūlijam iedzīvotāji aicināti piedalīties aptaujā par administratīvi teritoriālo reformu

No 15. līdz 20. jūlijam iedzīvotāji aicināti piedalīties aptaujā par administratīvi teritoriālo reformu

2019. gada 27. jūnija domes sēdē Skrundas novada domes deputāti vienbalsīgi atbalstīja lēmumu par iedzīvotāju aptaujas rīkošanu.

2019. gada 21. marta Saeimas paziņojumā minēts, ka Ministru kabinets pēc konceptuālā ziņojuma sagatavošanas par administratīvi teritoriālo iedalījumu un konsultācijām ar pašvaldībām saskaņā ar Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantu izstrādā un līdz 2019. gada 1. decembrim iesniedz Saeimai atbilstoši Saeimas lēmumā norādītajiem punktiem sagatavotu likumprojektu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs intervijās vairākkārt ir norādījis, ka, veicot administratīvi teritoriālo reformu (turpmāk – ATR), tiks ņemts vērā ATR skarto novadu iedzīvotāju viedoklis un attieksme pret gaidāmo reformu.

Hartas 5. pantā noteikts, ka “Vietējās varas teritoriju robežu izmaiņas nav atļauts izdarīt bez iepriekšējas konsultēšanās ar attiecīgo vietējo varu, pēc iespējas ar referenduma palīdzību, kur tas ir likumīgi atļauts”. Savukārt Latvijas Republikas Satversmes 101. pants nosaka, ka “ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā...”.

Skrundas novads kā patstāvīga teritoriāla vienība tika izveidots 2009. gada 1. jūlijā. 2019. gada sākumā pēc PMLP datiem novadā bija deklarēti 5045 iedzīvotāji, iedzīvotāju skaitam ir tendence samazināties.

Šobrīd Skrundas novadā ir 4940 īpašumi, kuros nav deklarēts neviens iedzīvotājs, un 777 dzīvokļu īpašumi. Tas liecina, ka daļa iedzīvotāju deklarējas ārvalstīs vai lielajās pilsētās, tostarp Rīgā. Samazinoties deklarēto iedzīvotāju skaitam, attiecīgi samazinās arī iedzīvotāju ienākumu nodoklis, un tas samazinās jau esošajā Skrundas novadā, kas nozīmē, ka samazinājums saglabāsies arī jaunajā teritoriālajā modelī. Vai reformas rezultātā deklarēto iedzīvotāju skaits uz ārzemēm vai lielajiem centriem nepalielināsies vēl lielākā apmērā?

Skrundas novads šo 10 gadu laikā ir būtiski attīstījies, novadā savu mājvietu raduši jauni uzņēmumi, šogad atklāta jauna apakšstacija, lai nodrošinātu lielāku elektrības jaudu patērētājiem, novadā aktīvi darbojas Aizsardzības ministrija – gan Rudbāržos, gan poligonā “Mežaine”, pašvaldībā tiek īstenoti projekti novada attīstībai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un paust savu viedokli, piedaloties aptaujā.

Aptaujas dalībnieki ir Skrundas novada iedzīvotāji, kuri 2019. gada 15. jūlijā  ir sasnieguši 18 gadu vecumu, deklarējuši dzīvesvietu Skrundas novadā.

 1. Iedzīvotāji piedalās aptaujā, izsakot savu viedokli par aptaujas jautājumu:

“Vai Jūs esat par Skrundas novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju?” 

 1. Aptauja tiek organizēta no 2019. gada 15. jūlija līdz 2019. gada 20. jūlijam  pašvaldības klientu apkalpošanas vietās pašvaldības iestāžu darba laikā un sestdien, 20. jūlijā, līdz plkst. 13.00, šādās aptaujas vietās:
 • Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11, Skrundā (aptaujas vieta nr. 1);
 • Rudbāržu pagasta pārvaldē, Centra ielā 4, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā  (aptaujas vieta nr. 2);
 • Raņķu pagasta pārvaldē, “Sākumskola”, Raņķi, Raņķu pagasts, Skrundas novads (aptaujas vieta nr. 3);
 • Nīkrāces pagasta pārvalde "Pagasta padome", Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads (aptaujas vieta nr. 4);
 • Skrundas pilsētas bibliotēkā, Lielā ielā 1, Skrundā (aptaujas vieta nr. 5);
 • Antuļu bibliotēkā, Jaunmuižas pamatskola, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads (aptaujas vieta nr.6);
 • Nīkrāces pagasta bibliotēkā, Ziedu ielā 1-16, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā  (aptaujas vieta nr. 7);
 • Raņķu pagasta bibliotēkā, “Sākumskola”, Raņķi, Raņķu pagasts, Skrundas novads (aptaujas vieta nr. 8);
 • Rudbāržu pagasta bibliotēkā, Jubilejas ielā 4-14, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā  (aptaujas vieta nr. 2);
 • www.skrunda.lv
 1. Iedzīvotāji piedalās aptaujā klātienē (2. punktā minētajās vietās) vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu aptaujas zīmi nosūtot uz elektroniskā pasta adresi sandris.kuzmickis@skrunda.lv (aptaujas zīme atrodama www.skrunda.lv).