Pabeigts darbs pie nozīmīgākajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem

Pabeigts darbs pie nozīmīgākajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem Skrundas un Kuldīgas novadu ciešā sadarbība turpinās arī pēc administratīvi teritoriālās reformas. Lai gan katra novada attīstības redzējums ir atšķirīgs, saglabājas vienoti mērķi un rīcības, lai uzlabotu dzīves kvalitāti novada iedzīvotājiem un sekmētu ekonomisko attīstību. Novada attīstības programmas, teritorijas plānojumi un novadu ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ir instrumenti, lai to īstenotu. 2010. gada nogalē tika noslēgtas vienošanās par Eiropas Sociālais fonda (ESF) finansējuma saņemšanai ”Skrundas un Kuldīgas novadu teritorijas attīstības programmu izstrāde 2014.-2020.” 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/078 un ”Kuldīgas un Skrundas novadu teritorijas plānojumu izstrāde” 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/096. Dokumentu izstrādi pilnībā finansē ESF, līdz ar to netiek tērēti pašvaldību budžeta līdzekļi. Jāpiezīmē, ka 2011. gada 1. decembrī stājies spēkā jauns ”Teritorijas attīstības plānošanas likums”, kas papildus nosaka novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi, arī šis dokuments projekta ietvaros tika sagatavots gan Skrundas, gan Kuldīgas novada pašvaldībām. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija, Attīstības programma un Teritorijas plānojums ir galvenie novada plānošanas dokumenti, kas nosaka attīstības virzību pašvaldībā, jo tie skata ar novada attīstību saistītus jautājumus ilgtermiņā. Lai arī šobrīd Skrundas un Kuldīgas novada teritorijā ir spēkā teritorijas plānojumi visām teritorijas vienībām, tie izstrādāti metodiski un tehniski atšķirīgi un dažviet nav aktuāli kopējai novada attīstības plānošanai. Galvenās izmaiņas, ko nesīs jaunie attīstības plānošanas dokumenti, būs skaidri definēti novada ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības mērķi, virzieni un sociālekonomiskie ieguvumi, kas dos iespēju novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem veiksmīgāk plānot savu darbību, kā arī ļaus pašvaldībai koordinēti, plānoti un loģiski piesaistīt investīcijas, piedaloties ārvalstu finanšu fondu apguvē un investīciju piesaistē atbilstoši savām prioritātēm. Piemēram, Attīstības programmā viena no galvenajām sadaļām ir Rīcības plāns, ko varētu uzskatīt par pašvaldības biznesa plānu, kurā atspoguļojas plānotās investīcijas un darāmie darbi turpmākiem 5-7 gadiem. Tas ir vērsts uz iedzīvotāju labklājības celšanu, pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu un ekonomisko attīstību. Pamatojoties uz Attīstības programmu, tiek piesaistīts gan ES finansējums, gan plānotas citas investīcijas. Šajā dokumentā tiek noteiktas prioritāri atbalstāmās jomas un projekti gan novadam kopumā, gan katrai apdzīvotai vietai. Jāpiezīmē, ka Attīstības programma ir dokuments, kas veicina novada atpazīstamību. Arī tas ir būtisks faktors, lai paaugstinātu novada konkurētspēju investīciju un jaunu uzņēmumu piesaistē, arī tūrisma nozares attīstībā. Savukārt teritorijas plānojums ir instruments attīstības programmas realizācijai. Tajā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, vienlaicīgi teritorijas plānojuma mērķis ir dzīves vides kvalitātes uzlabošana, ilgtspējīga, efektīva un racionāla teritorijas un resursu izmantošana, kā arī mērķtiecīga un līdzsvarota ekonomikas attīstība. Runājot par teritorijas plānojumu, kas vistiešāk ietekmē iedzīvotājus, nekustamā īpašuma īpašniekus, uzņēmējus un investorus, pašvaldības un SIA ”Reģionālie projekti” uzstādījums ir izstrādāt pietiekoši elastīgu plānojumu, kas vērsts uz sabalansētas attīstības sekmēšanu, jo nenoliedzami viena no teritorijas plānojumu problēmām ir pārāk sīka detalizācija un nevajadzīgi ierobežojumi, kas noved pie tā, ka, parādoties ekonomiskai interesei (piemēram, jaunu uzņēmumu veidošanās, ražošanas teritoriju attīstība, tūrisma objektu attīstība, inženiertīklu un objektu būvniecība u.c.), ir jāveic teritorijas plānojuma grozījumi, jo šādas darbības nav paredzētas. Tomēr jāpiebilst, ka ar elastību nav domāta visatļautība. SKRUNDAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014.-2020. GADAM PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS SKRUNDAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2014.-2030. GADAM