Pagarināts apbalvojumu piešķiršanas ierosinājumu iesniegšanas termiņš

Pagarināts apbalvojumu piešķiršanas ierosinājumu iesniegšanas termiņš Skrundas novada dome LR proklamēšanas gadadienā tradicionāli piešķirs apbalvojumus – Goda balvu un Pateicības rakstu. Aicinām iesniegt ierosinājumus par apbalvojumu piešķiršanu un informējam, ka to iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz š.g. 24. oktobrim.   Apbalvojumu pasniegšanas mērķis ir rosināt Skrundas novada iedzīvotājus, iestāžu, uzņēmumu un organizāciju darbiniekus strādāt aktīvi, radoši, iesaistīties novada sabiedriskās dzīves norisēs, kā arī dot lielāku ieguldījumu Skrundas novada izaugsmē. Skrundas novada apbalvojumi – Goda balva un Goda raksts (turpmāk tekstā Goda balva) – ir augstākais Skrundas novada domes apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem novada labā par mūža ieguldījumu darbā un atbalstu Skrundas novadam, bet Pateicības raksts – Skrundas novada domes priekšsēdētāja rakstiska pateicība par atbalstu Skrundas novadam, par sadarbību ar Skrundas novada domi. Skrundas novada domes apbalvojumu piešķir gan fiziskām, gan juridiskām personām. Ierosinājumus par Skrundas novada domes apbalvojuma piešķiršanu var iesniegt Skrundas novada pašvaldībā. Apbalvojamo personu izvirzīt var jebkura persona, Skrundas novada domes pakļautībā un pārraudzībā esoša iestāde un organizācija, citi pilsētā un novadā esošie uzņēmumi, iestādes un institūcijas un sabiedriskās organizācijas, Skrundas novada domes komisijas un komitejas. Iesniedzot ierosinājumu, lūdzam norādīt apbalvojamās personas vārdu, uzvārdu, darba vietu, dzīves vietu, ieņemamo amatu vai nodarbošanos, kā arī iesniedzēja juridisko statusu vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un dzīvesvietu. Klāt pievienojiet rekomendācijas rakstu, kurā sniegts pamatojums un izvirzītās personas sasniegumu un nopelnu apraksts. Pieņemot lēmumu par Goda balvas vai Pateicības raksta piešķiršanu, tiks vērtēta kandidāta pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte, brīvprātīgā iniciatīva; ieguldījums kultūras, izglītības un saimnieciskajā darbā, kā arī novada attīstībā kopumā; pozitīva novada tēla veidošana un novada vārda popularizēšana; profesionālā darbība; mūža ieguldījums un īpaši nopelni; varonība ekstremālās situācijās; citi īpaši nopelni. Iesniegtos priekšlikumus apkopos Skrundas novada domē. Lēmums par Goda balvas vai Pateicības raksta piešķiršanu pēc tā pieņemšanas tiks publicēts vietējā laikrakstā. Par to tiks informēti ierosinājuma iesniedzēji un apbalvojamās personas, kuras tiks uzaicinātas uz svinīgo apbalvojuma pasniegšanas sarīkojumu. Nolikumu par Skrundas novada domes apbalvojumu piešķiršanu SKATĪT ŠEIT un iesnieguma veidlapu var LEJUPIELĀDĒT ŠEIT. Teksts: Zane Eglīte, Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja