Par grozījumiem atkritumu apsaimniekošanas maksā Skrundas pilsētā un Skrundas, Raņķu, Nīkrāces un Rudbāržu pagastā no 2022. gada 1. janvāra

Starp Skrundas novada domi un SIA “Eko Kurzeme” (turpmāk tekstā – Apsaimniekotājs), 2019.gada 31.maijā tika noslēgts iepirkuma līgums par tiesībām apsaimniekot fizisko un juridisko personu radītos sadzīves atkritumus Skrundas novadā, Līgums noslēgts, pamatojoties uz atklāta konkursa ar ID Nr. SNP/2019/1 rezultātiem.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2021.gada 23.novembra lēmumu Nr.6-12/116740, tika pabeigta komercsabiedrību SIA “Eco Baltia vide” un SIA “Eko Kurzeme” reorganizācija, pievienojot komercsabiedrībai SIA “Eco Baltia vide” komercsabiedrību SIA “Eko Kurzeme”. SIA “Eko Kurzeme” izslēgta ar minēto datumu no komercreģistra. Reorganizācijas rezultātā SIA “Eko Kurzeme” ir pārstājusi eksistēt kā atsevišķa juridiska persona un visas uzņēmuma tiesības un saistības pārgājušas SIA “Eco Baltia vide”.

Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, tika veikta administratīvi teritoriālā reforma, kuras ievaros Skrundas novads pievienots Kuldīgas novadam.

Apsaimniekotājs turpina sniegt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Skrundas pilsētā un Skrundas, Raņķu, Nīkrāces, Rudbāržu pagastos.

Dabas resursu nodokļa likumā noteikts, ka no 2022.gada 1.janvāra likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu pieaug no 65.00 EUR/tn uz 80.00 EUR/tn.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 2020.gada 17.decembrī pieņēma lēmumu Nr.172 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas RAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu piemērošanas kārtību”, nosakot tarifu par nešķirotu sadzīves atkritumu pieņemšanu apglabāšanai SIA “Liepājas RAS” sadzīves atkritumu poligonā “Ķīvītes” atbilstoši lēmumā noteiktajam un dabas resursu nodokļa likmes pieaugumam no 2022.gada 1.janvāra - 66.38 EUR/tn, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma (turpmāk tekstā – AAL) 39.panta pirmajā daļā noteikts, ka nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam veido: 1) pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs; 2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos.

AAL 39.panta 12. daļā noteikts, ka, ja līguma darbības laikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir apstiprināts cits tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tarifa spēkā stāšanās dienu.

AAL 41.panta pirmās daļas 9.punktā noteikts, ka tarifā par atkritumu apglabāšanu poligonos iekļauj dabas resursu nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā par atkritumu apglabāšanu.

Saistībā ar augstāk minēto, mainīsies maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un no 2022.gada 1.janvāra Skrundas pilsētā un Skrundas, Raņķu, Nīkrāces, Rudbāržu pagastos tā būs 18.52 EUR/m3 bez PVN, maksa kopā ar PVN 21% - 22.41 EUR/m3.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar SIA “Eco Baltia vide” valdes locekli Andri Karlsonu, tālr. 29222720, e-pasta adrese: andris.karlsons@ecobaltiavide.lv.