Pārdod nekustamo īpašumu - Jubilejas iela 2 - 12, Rudbārži, Rudbāržu pagasts

Pārdod nekustamo īpašumu - Jubilejas iela 2 - 12, Rudbārži, Rudbāržu pagasts

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu p ā r d o d elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli

Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Jubilejas iela 2 - 12, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62829000068).  Īpašuma sastāvs: trīsistabu dzīvoklis ar platību 62,3 m2, kopīpašuma 623/6076 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 62820080215001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62820080215. Dzīvokļa īpašumu ir iespējams iegādāties uz nomaksu. Dzīvokļa īpašuma atsavināšanas nosacījumi pieejami izsoles noteikumos.

Nosacītā cena: 3900 EUR, drošības nauda: 390 EUR, izsoles solis 50 EUR. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2023. gada 6.jūnijā  plkst. 13:00 un noslēdzas 2023.gada 6.jūlijā plkst. 13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 26.jūnija plkst.23.59 jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas 390 EUR apmērā Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot  Jubilejas iela 2 - 12, Rudbārži, Rudbāržu pag., izsole”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic dalības maksas 20 EUR apmērā apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 1 (viena) mēneša laikā pēc izsoles organizētāja nosūtītā paziņojuma par pirkuma maksu saņemšanas dienas vai 2 (divu) nedēļu laikā pēc izsoles organizētāja nosūtītā paziņojuma par pirkuma maksu saņemšanas dienas, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, iemaksā 25% no nosolītās cenas un iesniedz Kuldīgas novada pašvaldībai iesniegumu un maksājuma uzdevumu ar lūgumu atlikušo maksājumu veikt termiņā, kas nav ilgāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nenomaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Izsoles noteikumus un informāciju par dzīvokļa īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu dome@kuldiga.lv.