Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 25. jūlijā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.

DARBA KĀRTĪBA

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par Skrundas novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

“Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centrs”

vadītāja Z. Eglīte

143

2.

Par Skrundas novada Bāriņtiesu

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

144

3.

Par uzturēšanās un sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas P/I “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” maksas apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Skrundas VSAC

direktores p.i.

S. Picule

145

4.

Par jaunas amata vietas un jaunas amata likmes izveidi P/i “Skrundas Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Skrundas VSAC

direktores p. i.

S. Picule

146

5.

Par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, grozījumu izstrādes uzsākšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

147

6.

Par telpu nomas līguma pagarināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

148

7.

Par telpu nomas līguma izbeigšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

149

8.

Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

150

9.

Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

151

10.

Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

152

11.

Par nekustamā īpašuma „Lēnu attīrīšanas iekārtas”, Lēnās, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

153

12.

Par zemes vienības daļas lietošanas mērķa noteikšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

154

13.

Par apbūves tiesību XXX,

 Skrundā, Skrundas novadā, piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

155

14.

Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” debitoru parādu norakstīšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

156

15.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

157

16.

Par Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

158

17.

Par atbalstu Skrundas novada skolām projektā “Dienasgrāmata”

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

159

Informāciju sagatavojusi: Inga Freimane, Skrundas novada pašvaldības administratīvo lietu nodaļas vadītāja