Skrundas novada domes sēdes darba kārtība

22.augustā pl.8.00 Skrundā, Raiņa ielā 11, notiks Skrundas novada domes sēde. DARBA KĀRTĪBA
Nr.p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par īres maksas paaugstināšanu pašvaldības dzīvoklim Raiņa ielā 7-7, Skrundā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 63
2. Par piedalīšanos projektos Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 64
3. Par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod.vad. Z.Eglīte 65
4. Par nedzīvojamo telpu lietošanu ģimenes ārstu prakšu vietu rekonstrukcijas laikā Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod.vad. Z.Eglīte 66
5. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles nolikuma apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D.Buķele 67
6. Par domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS komandējumu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 68
7. Par saimniecības sadalīšanu un zemes gabalu pievienošanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N.Danenbergs 69
8. Par adreses apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N.Danenbergs 70
9. Par nosaukuma un adreses piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N.Danenbergs 71
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Vecvanagi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N.Danenbergs 72
11. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 73
12. Par dzīvokļu piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 74
13. Par īres līguma pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 75
14. Par dzīvokļu īres līgumu pārtraukšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 76
15. Par Jaunmuižas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Sociālo, izglīt. un kult. jaut. komiteja 77