Kurzemes plānošanas reģions uzsācis projektu cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanas veicināšanai

 Kurzemes plānošanas reģions uzsācis projektu cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanas veicināšanai

Lai veicinātu izpratni par cilvēku ar invaliditāti spēju iesaistīties darba tirgū un būt līdzvērtīgiem sabiedrības locekļiem, Kurzemes plānošanas reģions kopā ar partneriem no Latvijas un Lietuvas uzsācis projektu “Solis uz priekšu: attīstot personīgos resursus un nodarbinātībai nepieciešamās prasmes”. Tā ietvaros (Skrundā - Kurzemes reģionā un Kretingā un Raseiņos – Ziemeļlietuvā) tiks attīstīta sociālo pakalpojumu pieejamība un efektivitāte, atbalstot cilvēkus ar invaliditāti darba meklēšanas procesā.

Projektā tiks iesaistīti aptuveni 80 (Kurzemes reģionā un Ziemeļlietuvā) dzīvojoši cilvēki ar invaliditāti un viņu tuvinieki. Plānots, ka projekta rezultātā personas ar invaliditāti būs piedalījušās piedāvātajās aktivitātēs un būs apguvuši jaunas prasmes un nostiprinājuši esošās, būs pašpārliecinātāki un viņiem būs lielākas iespējas iesaistīties darba tirgū.

Kurzemes plānošanas reģions organizēs tikšanās ar darba devējiem Kurzemes novada pašvaldībās, lai informētu par cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanas iespējām, kurās piedalīsies arī minētās mērķgrupas pārstāvji. Tiks organizēta vasaras nometne personām ar invaliditāti Kurzemē, lai veicinātu informētību par dalības iespējām darba tirgū un nodarbinātības prasmju apguvi.

Tiks pilnveidotas (Kurzemes reģiona un Ziemeļlietuvas) speciālistu, kuri strādā ar cilvēkiem ar invaliditāti, kompetences, organizējot apmācības un pieredzes apmaiņas braucienus starp sociālās jomas organizācijām. Tiks veicināta pārrobežu sadarbības tīkla veidošanās starp sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

Skrundas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” mērķgrupas personām un viņu piederīgajiem nodrošinās dažādu speciālistu konsultācijas (psihologa, fizioterapeita, sociālā darbinieka, ergoterapeita, karjeras konsultanta), kā arī organizēs kokapstrādes un radošās darbnīcas. Tiks organizētas tikšanās ar Skrundas novada pašvaldības darba devējiem, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti iesaisti darba tirgū.

Lai uzlabotu pieejamību Skrundas novada pašvaldības aģentūras “Sociālajam dienestam”, tiks attīstīta infrastruktūra – uzlabots gājēju ceļš, izveidots emocionālais labirints - sajūtu taka.

Kretingas dienas aktivitāšu centrs nodrošinās keramikas nodarbības,  virtuves prasmju darbnīcu un aktivitāti “Draudzības kafija”, kas sevī ietver apmācības cilvēkiem ar invaliditāti, lai veicinātu virtuves prasmju darbnīcā apgūto prasmju nostiprināšanos darba videi pietuvinātos apstākļos. Mērķgrupas personām un viņu piederīgajiem tiks nodrošinātas psihologa un fizioterapeita konsultācijas, kā arī tiks organizēta vasaras nometne. 

Tiks uzlabota dienas aktivitāšu centra Kretingā infrastruktūra, izveidojot gājēju celiņu, kas nodrošinās apmeklētāju ar funkcionāliem traucējumiem pieejamību dienas centram.  Lai nodrošinātu mērķgrupas personām labirinta terapiju, kas būs pieejams arī plašākai sabiedrībai, Kretingas dienas aktivitāšu centrā tiks uzstādīts emocionālais labirints, kā arī tiks aprīkota keramikas darbnīca, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti darba prasmju  apguvi un  iesaisti sabiedrības dzīvē.

Raseiņu dienas aprūpes centrs mērķgrupas personām nodrošinās speciālistu (psihologa, fizioterapeita, nodarbinātības speciālista) konsultācijas, nodarbības keramikas darbnīcā un organizēs tikšanās pašvaldības iestādēs, pieaicinot personas ar funkcionāliem traucējumiem un sociālās jomas speciālistu, lai parādītu mērķgrupas personu darinātos keramikas darbus plašākai sabiedrībai.

Raseiņu dienas aprūpes centrā plānots izveidot multi-sensoro istabu mērķgrupas klientiem, kas nodrošina sensoro stimulāciju, relaksāciju un uzlabos klientu pašsajūtu.

Projekta komunikācijas aktivitāšu ietvaros tiks izgatavoti informatīvi materiāli  par cilvēkiem ar invaliditāti un viņu iesaisti darba tirgū.

Projektu “I can work” īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Skrundas novada pašvaldību Latvijā un Kretingas dienas aktivitāšu centru un Raseiņu dienas aprūpes centru. Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam atbalstu laikā no no 2021. gada 1. februāra līdz 2023. gada 31. janvārim. Projekta kopējās izmaksas veido 459 292,97 EUR (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 390 399,00 EUR).

Ar plašāku informāciju par projekta norisi  iespējams iepazīties Kurzemes reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/i-can-work/

Informāciju sagatavoja:

Ilona Talente

Kurzemes plānošanas reģiona

Projekta “I can work” vadītāja

Ilona.talente@kurzemesregions.lv