Izsolīs nekustamo īpašumu „Muižarāji”

Skrundas novada pašvaldība, pamatojoties uz 31.01.2013. domes lēmumu (prot. 1, 10.§), organizē nekustamā īpašuma- „Muižarāji”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, izsoli. Izsoles vieta un laiks- 06.03.2013. pl.10.00, Skrundā, Raiņa ielā 11. Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 04.03.2013. pl.16.00. Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā cena- 2500.00 LVL. Izsoles veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli. IZSOLES NOTEIKUMI.