Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

24. aprīlī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par pilnvarojumu domes priekšsēdētājas vietniekam Aldim ZALGAUCKIM Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 78
2. Par dzīvojamās mājas Torņu ielā 4, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība” Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekret. D. Buķele 79
3. Par dalību Latvijas Pašvaldību savienības 25.kongresā Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 80
4. Par Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Sociālo, izglīt. un kult. jaut. komiteja 81
5. Par nekustamā īpašuma Garāžas II Nr.6 izsoles rezultātu apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekret. D. Buķele 82
6. Par Skrundas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” pirmsskolas grupu darbu vasarā Apvienotajā komiteju sēdē Izglīt.nod.vad. I. Flugrāte 83
7. Par Raņķu pagasta padomes 23.09.1999. sēdes (prot. Nr. 12, 7.§) lēmuma „Par jauna nosaukuma piešķiršanu Sergeja BŪMERTA zemnieku saimniecībai „Līguti”” grozīšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 84
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā Apvienotajā komiteju sēdē Nodokļu admin. A. Kāpiņa 85
9. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekret. D. Buķele 86
10. Par bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu Apvienotajā komiteju sēdē Izglīt.nod.vad. I. Flugrāte 87
11. Par projekta iesniegšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai Apvienotajā komiteju sēdē Jaunatnes lietu spec. B. Eversone 88
12. Par grozījumiem zemes nomas līgumos Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 89
13. Par adreses piešķiršanu dzīvojamai mājai „Kalnieši”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 90
14. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 91
15. Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 92
16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Vormsāti”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 93
17. Par zemes gabalu platību precizēšanu Skrundā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 94
18. Par zemes gabalu iekļaušanu autoceļu reģistrā un nosaukumu piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 95
19. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 96
20. Par dzīvokļu piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 97
21. Par dzīvokļu maiņu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 98
22. Par īres līgumu pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 99
23. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 100
24. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 101
25. Par 25.03.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Dzintras GURSONES iesniegumu Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo aktu strīdu komisija 102