Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 29. oktobrī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par „Skrundas novada pašvaldības Rudbāržu pagasta pakalpojumu pārvaldes attīstības programma 2015.–2020.gadam” un „Skrundas novada pašvaldības Nīkrāces pagasta pakalpojumu pārvaldes attīstības programma 2015. –2020.gadam” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod. vad. Z. Eglīte 248
2. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Izpilddirektors G. Putniņš 249
3. Par Rudbāržu pagastā pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu tarifiem Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 250
4. Par pirotehnikas izstrādājumu sezonas tirdzniecību Apvienotajā komiteju sēdē Izpilddirektors G. Putniņš 251
5. Par „Nolikums par Skrundas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane 252
6. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu Skrundas novada pašvaldībā Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane 253
7. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Skrundas vidusskolā Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nod.vad. I. Muceniece 254
8. Par ēkas „Jasmīni”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu pašvaldības bilancē                                   Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 255
9. Par ēku īpašuma izveidošanu un vienotas adreses  Graudu ielā 2, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 256
10. Par zemes gabala Liepājas ielā 29, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 257
11. Par zemes ierīcības projekta lietas „Biķernieki”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 258
12. Par zemes vienības „Jaunirbes”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, zemes lietošanas mērķa maiņu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 259
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Dejas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienību sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 260
14. Par saimniecības „Burtnieki”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 261
15. Par Skrundas novada domes 27.09.2012. sēdes (prot. Nr. 13, 7.§) lēmuma „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” pielikuma 14.punkta „Apsītes”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, atcelšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 262
16. Par grozījumiem Skrundas vidusskolas nolikumā Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod.vad. I. Flugrāte 263
17. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 264
18. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu   Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 265
19. Par īres līgumu pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 266
20. Par atteikumu no piešķirtajām dzīvojamās telpas īres tiesībām Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 267
         
IEBALSOT      
21. Par saimniecības „Auziņas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu   Zemes lietu spec. N. Danenbergs 268
22. Par saimniecības „Vecpriedes”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu   Zemes lietu spec. N. Danenbergs 269
Informāciju sagatavoja: Kristiāna Rubene, Skrundas novada domes sekretāre