Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 22. februārī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde. DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par XXX iesniegumu par zaudējumu atlīdzināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Pašvaldības izpilddirektors G. Putniņš 20
2. Par aizņēmumu no Valsts Kases Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādes “Liepziediņš” ēkas projektēšanas, būvniecības un autoruzraudzības finansēšanai   Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nod.vad. I. Muceniece 21
3. Par ēdināšanas izmaksu segšanu Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs     Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nod.vad. I. Muceniece 22
4. Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 23
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas dzēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Nodokļu admin. A. Kāpiņa 24
6. Par Oskara Kalpaka Rudbāržu sākumskolas direktora atbrīvošanu no amata Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod.vad. I. Flugrāte 25
7. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā    Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 26
8. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas sastāvā   Apvienotajā komiteju sēdē Pašvaldības izpilddirektors G. Putniņš 27
9. Par Skrundas novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu    Apvienotajā komiteju sēdē Pašvaldības izpilddirektors G. Putniņš 28
10. Par Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr. 10/2017 “Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Skrundas novadā” precizēšanu Apvienotajā komiteju sēdē p/a “Sociālais dienests” direkt. A. Vītola 29
11. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu    Attīstības komitejas sēdē, Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 30
12. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu   Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 31
13. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 32
         
IEBALSOT      
14. Par nosaukuma “XXX”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, anulēšanu zemes vienībai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 33
17. Par adreses “XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, anulēšanu     Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 34
Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre