Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 29. martā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde. DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par Skrundas novada domes deputātes Benitas LIELĀMERES pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa   Pašvaldības sekret. E. Nudiena 35
2. Par Skrundas  novada domes finanšu komitejas sastāva maiņu   Pašvaldības sekret. E. Nudiena 36
3. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā       Pašvaldības sekret. E. Nudiena 37
4. Par Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 38
5. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 2017.gada pārskata un SIA “Skrundas TV” 2017.gada pārskata apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nod.vad. I. Muceniece 39
6. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” revidentes apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nod.vad. I. Muceniece 40
7. Par p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” jaunā vadītāja iecelšanu Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 41
8. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3/2018 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr. 23/2010 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā”” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 42
9. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 4/2018 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 “Skrundas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu     Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 43
10. Par Skrundas novada pašvaldības aprūpes nama “Valtaiķi” virtuves telpu un inventāra iznomāšanu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai   Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 44
11. Par garāžu nomas līgumu pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 45
12. Par telpu nomas līgumu pagarināšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D. Buķele 46
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Lēnās, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 47
14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 48
15. Par adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, maiņu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 49
16. Par nosaukuma XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu un zemes vienības statusa noteikšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 50
17. Par zemes vienības iznomāšanu nekustamā īpašumā XXX, Skrundā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 51
18. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamā īpašumā XXX, Skrundā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 52
19. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamā īpašumā XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 53
20. Par zeme vienības daļas iznomāšanu nekustamā īpašumā XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 54
21. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 55
22. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Skrundas pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 56
23. Par dzīvokļa XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 57
24. Par nekustamā īpašum XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 58
25. Par Skrundas novada domes 26.10.2017. sēdes (prot. Nr. 7, 7.§) lēmuma “Par zemes vienības daļas lietošanas mērķa noteikšanu” 2.1.punkta grozīšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 59
26. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 60
         
IEBALSOT      
27. Par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2017.-2020.gadam iekļauto izmaksu precizēšanu   Attīstības nod.vad. G. Rubežniece-Zute 61
28. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas sastāvā   Izpilddirektors G. Putniņš 62
Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre