Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 24. augustā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par izmaiņām Skrundas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sastāvā Apvienotajā komiteju sēdē Sociālo, izglīt. un kult.jautāj. komiteja 45
2. Par launaga izmaksu paaugstināšanu Skrundas novada izglītības iestādēs    Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 46
3. Par projekta “Tūrisma informācijas centra izveide Skrundas novadā" īstenošanu     Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod.vad. Z. Eglīte 47
4. Par projekta “Skrundas novada Tūrisma informācijas centra aprīkojuma iegāde” īstenošanu Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod.vad. Z. Eglīte 48
5. Par projekta “Skrundas Jaunatnes iniciatīvu centra vietējās teritorijas uzlabošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” īstenošanu Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod.vad. Z. Eglīte 49
6. Par projekta “Vides objektu izgaismošana un pilsētvides elementu uzstādīšana Skrundas novadā” īstenošanu Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod.vad. Z. Eglīte 50
7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “MiniSD” Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod.vad. Z. Eglīte 51
8. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Ventas krasti” Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod.vad. Z. Eglīte 52
9. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu   Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekret. D. Buķele 53
10. Par telpu nomas līguma pagarināšanu    Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekret. D. Buķele 54
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Zibens ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai       Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 55
12. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Stabiņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā       Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 56
13. Par adreses Stacijas iela 4A, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu    Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 57
14. Par nekustamā īpašuma “Ausmas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna nosaukuma un adreses piešķišanu   Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 58
15. Par ēku nekustamā īpašumā “Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, demontāžu ar spridzināšanas metodi   Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 59
16. Par izmaiņām Skrundas novada medību koordinācijas komisijas sastāvā Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 60
17. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāvā Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 61
18. Par Skrundas novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu   Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 62
19. Par izmaiņām Skrundas novada Bāriņtiesas sastāvā Apvienotajā komiteju sēdē Sociālo, izglīt. un kult.jautāj. komiteja 63
20. Par Oskara Kalpaka Rudbāržu sākumskolas nolikuma apstiprināšanu   Apvienotajā komiteju sēdē Sociālo, izglīt. un kult.jautāj. komiteja 64
21. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 65
Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada domes sekretāre