Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Liepājas ielā 41A, Skrundā, Skrundas novadā

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Liepājas ielā 41A, Skrundā, Skrundas novadā

Skrundas novada dome saskaņā ar 2015. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105. punktu paziņo, ka 25.04.2019. ir pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma izstrādi nekustamam īpašumam Liepājas ielā 41A, Skrundā, Skrundas novadā”.

Detālplānojuma teritorija: nekustamais īpašums – zemes vienība Liepājas iela 41A, Skrunda, Skrundas novads, kadastra apzīmējums 6209 004 0142, teritorija Liepājas un Ganību ielas krustojums, platība 920 m2.

Detālplānojuma teritorijā saskaņā ar Skrundas novada Skrundas pilsētas plānojumu ir noteikta savrupmāju apbūves teritorija. Nekustamajā īpašumā plānots izplānot tirzniecības un pakalpojumu objektu apbūvi. Projekta mērķis ir izstrādāt detālplānojumu, detalizēti izstrādājot apbūves izvietošanas priekšlikumus un apbūves rādītājus - apbūves intensitāti, blīvumu un augstumu zemes vienībā, vadoties no Skrundas pilsētas apbūves noteikumiem, Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskiem apstākļiem.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja Lāsma Jansone.