Piedalies projektu konkursā „Darīsim kopā!”

Projektu konkursu “Darīsim kopā” organizē Skrundas novada pašvaldība, lai sniegtu finansiālu atbalstu iedzīvotāju idejām, kas paredzētas, lai uzlabotu un pilnveidotu Skrundas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti un apkārtējo vidi. Projektu pieteikumu var iesniegt nevalstiskas organizācijas (t.i. biedrības, nodibinājumi un reliģiskas organizācijas). Neformālas iedzīvotāju grupas - (vismaz 5 fiziskas personas – Skrundas novada iedzīvotāji, piemēram, pensionāru, jauniešu un sieviešu klubi, daudzdzīvokļu namu īrnieku/īpašnieku grupa, bērnu un to vecāku grupa, interešu kopa u.tml.) Viens pretendents izsludinātā konkursa ietvaros var iesniegt tikai 1 (vienu) projekta pieteikumu.
Projektu konkursa līdzekļi var tikt piešķirti šādām jomām: projektiem, kas saistīti ar apkārtnes labiekārtošanu; projektiem, kas saistīti ar publiski pieejamu telpu remontu un/vai aprīkojuma iegādi; projektiem, kas vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu; projektiem, kas saistīti ar konkrētās teritorijas (novada, pilsētas, pagasta) tēla veidošanu; projektiem, kas vērsti uz iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanu un dzīves kvalitātes nodrošināšanu; projektiem, kas paredz izglītošanu un apmācības.

Kopējais finansējuma apjoms, kas pieejams Pašvaldības projektu konkursiem, tiek noteikts katru gadu, apstiprinot Pašvaldības budžetu. 2012.gada budžetā tas ir noteikts 5000,00 LVL.
Līdzekļu sadalījums projektiem tiek veikts konkursa kārtībā, viena projekta realizācijai paredzot līdz 500 LVL. Projekta aktivitātes jārealizē Skrundas novada teritorijā un/vai projekta labuma guvējiem jābūt Skrundas novada iedzīvotājiem.

Pašvaldības projektu konkursu izsludina ar publikāciju Pašvaldības mājas lapā www.skrundasnovads.lv sadaļā „Projekti” un Pašvaldības informatīvajā izdevumā „Skrundas novads”. Projekta realizācijas laiks ir no 2012.gada 1.jūnija.-31.oktobrim. Projekta pieteikums vienā eksemplārā jāiesniedz Pašvaldībā Apmeklētāju apkalpošanas centrā (Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā) no 02.04.2012. līdz 27.04.2012. (plkst.15:00).

Projekta pieteikums sastāv no aizpildītas projekta pieteikuma veidlapas (pielikums Nr. 1); projekta pielikumiem (piemēram, foto materiāli, skices, izziņas utt.), ja tādi ir nepieciešami;
reģistrācijas apliecības (ja iesniedzējs ir juridiska persona), sabiedriskā labuma statusa apliecības (ja organizācijai tāds ir piešķirts), ja projekta realizēšana skar citas fiziskas vai juridiskas personas īpašuma tiesības, obligāti jābūt rakstiskam apliecinājumam, ka īpašnieks piekrīt projekta realizēšanai un saskaņo darbības savā īpašumā vai ar to.

Informācija un konsultācijas par projektu konkursu:
zane.eglite@skrunda.lv, tālr.6 3350454 vai 26665874,

Vairāk lasi www.skrundasnovads.lv sadaļā „Projekti”.